ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΦΕΕ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Η Φιλόπτωχος Εταιρεία Ερμουπόλεως ανακοινώνει ότι την 10 η /05/2023
και από ώρας 10:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ. στην αίθουσα συσκέψεων της Φ.Ε.Ε., θα διενεργηθεί
ενώπιον τριμελούς επιτροπής Δημόσιος Διαγωνισμός δι’ ανοικτών προσφορών μετά συνεχίσεως
του διαγωνισμού δια προφορικών προσφορών σύμφωνα με το ΠΔ715/1979 και το ΝΔ1111/1972,
δια την εκποίηση ενός ακινήτου δύο ορόφων, επί της οδού Φαίδωνος Κουκουλέ στην
Ερμούπολη, εμβαδού «97,90» τ.μ. έκαστος, με αρχική τιμή εκκίνησης #74.000,00# ευρώ.
Πληροφορίες για το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και των όρων του διαγωνισμού, στα
γραφεία της Φ.Ε.Ε., οδός Φιλοπτώχου Εταιρείας 1 στην Ερμούπολη Σύρου.
Τηλ.: 2281082645 (εσωτ. 11) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Σ ύ ρ ο ς 13/04/2023
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. της Φ.Ε.Ε.
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΡΑΜΙΩΤΗΣ

Copyright 2023. All rights reserved. Developed by Ly.Kos